แบบทดสอบของผู้เรียน

ผู้เรียนจะทำการทดสอบเพื่อประเมินว่าผู้เรียนจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของปริญญาประเภทต่าง ๆ หรือไม่ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เรียนและผู้เรียนที่มีความสามารถควรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและข้อกำหนดของแบบทดสอบต่าง ๆ และศึกษาหาความรู้อย่างหนักเพื่อทำแบบทดสอบนั้น เพื่อที่จะได้เข้าเรียนในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการ
The GMAT™️ exam is accepted by over 7,000 graduate business programs worldwide, and gives you an excellent opportunity to demonstrate your mastery of the skills required to succeed within them.
Every year, over 200,000 candidates take the GMAT exam online or in a test center. To find out how you can join them, and help your business school application stand out from the crowd, visit our website below.