Keystone logo
Universidad Mayor

Universidad Mayor

Universidad Mayor

บทนำ

Universidad Mayor คือการฝึกอบรมผู้คนผ่านประสบการณ์การศึกษาที่ส่งเสริมพฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทัศนคติของการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ และการเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม การทำเช่นนี้จะสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีความเป็นเลิศและดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้างข้อต่อและการเผยแพร่ความรู้ที่นำไปสู่ชุมชนแห่งชาติในด้านวัฒนธรรมการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจโดยพิจารณาจากบริบทของโลก โลกและบรรทัดฐานของความรุนแรงทางวิทยาศาสตร์

สถานที่

  • Huechuraba

    Camino La Pirámide,5750, 8580745, Huechuraba

    คำถาม