Keystone logo
ICO NIDA International College

ICO NIDA International College

ICO NIDA International College

บทนำ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อตระหนักถึงพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศไทยผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงเพื่อเตรียมคนให้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าเดิมทีนิด้าก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในประเทศไทย ปัจจุบันวัตถุประสงค์นี้ได้รับการขยายเพื่อครอบคลุมการพัฒนาระดับภูมิภาคในประเทศต่างๆนอกประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตขั้นสูงที่สามารถรับใช้ในภาครัฐธุรกิจและไม่แสวงหาผลกำไร

วิทยาลัยนานาชาตินิด้าต่างจากที่อื่นอย่างไร? ICO NIDA มีเป้าหมายที่จะเป็นโรงเรียนสหวิทยาการโดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในวิชาเสริม

สถานที่

  • Bangkok

    19th Floor, Navamindradhiraj Buliding 118 Moo 3, Serithai Road Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok Thailand 10240, , Bangkok

    คำถาม