Keystone logo
Shinawatra University

Shinawatra University

Shinawatra University

บทนำ

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรเริ่มต้นด้วยการริเริ่มของดร. ทักษิณชินวัตรและศ. ดร. ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน

เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคผนวกกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของดร. สุนทรบุญญาธิการจนกระทั่งปี 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร

มหาวิทยาลัยชินวัตรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติที่เน้นการวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนนวัตกรรมความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริการดำเนินงานด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

สถานที่

  • Bang Toei

    Bang Toei, ประเทศไทย

    คำถาม