Keystone logo
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรม ใน ประเทศไทย 2024

จำนวนสถาบัน: 25
  • Pratu Chai Sub-district, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้กระทรวงธรรมการดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูขึ้น ณ บริเวณหลังพระราชวังจันทร์เกษม เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ จากนั้นได้พัฒนาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยครูพระนครศรียุธยาตามลำดับ เมื่อวันที่

  • Khlong Nueng, ประเทศไทย

  สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษา ของกุลสตรีไทย จึงประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่ ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจำโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์

  • Khok Khian, ประเทศไทย

  ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม

  • Tha Sut, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  • Pa O Don Chai, ประเทศไทย

  วิทยาลัยเชียงราย ได้รับอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2546 อนุญาตให้จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

  • Thai Buri, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

  • Lak Hok, ประเทศไทย

  มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 292 ไร่ ตำบลหลักหกถนนพหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี ห่างจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียง3กิโลเมตร บริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยเป็นชุมชน"เมืองเอก" เนื้อที่ 4,000 ไร่ มหาวิทยาลัยอยู่ในทำเลที่มีสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม

  • Bang Phli District, ประเทศไทย

  โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาที่อยู่แถวหน้าของการผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจนเป็นที่ประจักษ์ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 จนปัจจุบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา คือ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” (SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY -SVIT)

  • Lam Sai, ประเทศไทย

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้น โดยให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากศาลาบอกพระปริยัติธรรมภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปตั้งที่วัดมหาธาตุ เพื่อเป็นที่เล่าเรียนของพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคฤหัสถ์ เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ และโปรดให้เรียกว่า มหาธาตุวิทยาลัย มหาธาตุวิทยาลัยได้เปิดทำการสอนเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหม่ว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙ โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาศน์ราชวิทยาลัยต่อไปนี้

  • Bang Toei, ประเทศไทย

  ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรเริ่มต้นด้วยการริเริ่มของดร. ทักษิณชินวัตรและศ. ดร. ปุระชัยเปี่ยมสมบูรณ์ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคผนวกกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของดร. สุนทรบุญญาธิการจนกระทั่งปี 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยชินวัตรมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติที่เน้นการวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอนนวัตกรรมความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการการมีส่วนร่วมของชุมชนและการบริการดำเนินงานด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

  • Bangkok, ประเทศไทย

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อตระหนักถึงพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพัฒนาประเทศไทยผ่านการจัดตั้งสถาบันการศึกษาขั้นสูงเพื่อเตรียมคนให้เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าเดิมทีนิด้าก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในประเทศไทย ปัจจุบันวัตถุประสงค์นี้ได้รับการขยายเพื่อครอบคลุมการพัฒนาระดับภูมิภาคในประเทศต่างๆนอกประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตขั้นสูงที่สามารถรับใช้ในภาครัฐธุรกิจและไม่แสวงหาผลกำไร

  • Bangkok, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Barcelona, สเปน
  • Bangkok, ประเทศไทย

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Bang Phut Sub-district, ประเทศไทย

  แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเปิด เป็นความพยายามที่รัฐบาลจะขยายโอกาส เพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา แก่ประชาชนให้มากที่สุด แนวคิดนี้ได้เคยนำมาใช้แล้ว ในประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2476 ได้จัดการศึกษาระบบ "ตลาดวิชา" รับนักศึกษาโดยไม่มีการสอบคัดเลือก ไม่บังคับให้เข้าฟังบรรยาย แต่ยังคงใช้วิธีการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป คือใช้ชั้นเรียนเป็นหลัก นักศึกษาอาจศึกษาได้ด้วยตนเอง หรืออาจเข้าฟังบรรยาย หรือไปพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยได้ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ เปลี่ยนมาเป็นระบบจำกัดการรับนักศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

  • Khlong Nueng, ประเทศไทย

  ยินดีต้อนรับสู่ School of Engineering and Technology (SET) ที่ Asian Institute Of Technology ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชื่อเสียงโดยพัฒนาวิศวกรและนักเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติสูงซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของภูมิภาคใน การรวมเข้ากับเศรษฐกิจโลก