อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

MA การแปลและล่ามภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

เค้าร่างหลักสูตร

MA ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้พูดภาษาจีนพื้นเมืองที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงและต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไปและเป็นเจ้าของภาษาอังกฤษที่มีความสามารถในภาษาจีนสูงและต้องการที่จะพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้พูดภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้เป็นอย่างดี MA ผสมผสานการฝึกอบรมทางด้านทฤษฎีการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการแปลภาษาอังกฤษและจีนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมและการปฏิบัติในการตีความสองข้างระหว่างสองภาษา หลักสูตรนี้มีโครงสร้างเป็นหลักสูตรบังคับและวิชาเลือก โมดูลบังคับให้ทักษะหลักและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการแปลและการตีความในหลากหลายสาขาวิชารวมถึงแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการแปลและการตีความ

โมดูลเลือกจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการแปลและการตีความในสาขาวิชาเฉพาะ โมดูลการแปลและการตีความวิทยานิพนธ์ / โครงการได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้นักเรียนมีโมดูลหลักในทักษะการวิจัยขั้นสูงในการแปลการศึกษา นอกจากโมดูลในการแปลและการตีความแล้วนักเรียนยังจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนขั้นสูง นักเรียนยังสามารถเลือกจากโมดูลเสริมจำนวนหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับหรือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ ในช่วงฤดูร้อนนักเรียนสามารถเลือกที่จะไปที่ Nottingham UK สำหรับโปรแกรมภาคฤดูร้อน

เป้าหมายทางการศึกษา

ระดับนี้มีไว้สำหรับการฝึกอบรมนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนแมนดารินในระดับสูงเพื่อให้สามารถแปลความหมายและแปลได้ในระดับมืออาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะมีความสามารถในการตีความในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหารือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการนำเสนอผลงานโดยใช้โหมดต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ 1 นักเรียนจะได้รับการตีความพร้อมกัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถแปลเนื้อหาได้หลากหลายและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่แปล

หลักสูตรนี้จะยกระดับทักษะทางภาษาของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นแนะนำให้นักเรียนแปลความหมายทฤษฎีการแปลเทคโนโลยีใหม่สำหรับการแปลและการตีความแนวคิดหลักทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจเทคโนโลยีสื่อและวัฒนธรรม นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเรียนภาษาต่างประเทศต่อจากระดับกลาง การเรียนการสอนจะเพิ่มขึ้นด้วยข้อมูลจากล่ามและนักแปลมืออาชีพและประสบการณ์

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

ผู้สมัครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ดีในสาขาวิชาใด ๆ และมีคะแนน IELTS 7 (ไม่น้อยกว่า 6 ในองค์ประกอบใด ๆ ) สำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรหนึ่งปี ผู้สมัครที่มีภาษาจีนเป็นภาษาที่สองควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ดี (Upper Second level หรือ international equivalent) และมีความสามารถในการพูดภาษาจีนเป็นลายลักษณ์อักษรและพูดได้ดีมีคะแนน HSK 6 คนผู้สมัครอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และความถนัด ทดสอบก่อนที่จะเข้ารับการคัดเลือก

 • ใช้กระดาษ TOEFL 600 (ไม่น้อยกว่า 4.5 ใน TWE)
 • TOEFL คอมพิวเตอร์ 250 (ไม่ต่ำกว่า 4.5 ในเรียงความอันดับ)
 • TOEFL iBT 100 (ไม่น้อยกว่า 21 ในองค์ประกอบใด ๆ )

ข้อกำหนดการรับสมัครนักเรียนชาวจีน

ผู้สมัครควรเสนอผลการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เต็มรูปแบบ แต่การรับเข้าเรียนจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของปีที่สอง, สามและสี่ของการศึกษา

คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่สำคัญคือ 80 คนหรือสูงสุด 10% ในชั้นเรียน คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่สำคัญคือ 85 หรือ 5% ของชั้นเรียน

โครงร่างของโครงการ

โปรแกรมนี้ประกอบด้วยโมดูลหลักในทฤษฎีและการตีความและการแปล นอกจากนี้นักเรียนยังอาจเลือกโมดูลเพิ่มเติมในด้านการตีความและการแปลเป็นพิเศษและยังคงศึกษาต่อในภาษาต่างประเทศอีกด้วย ในภาคการศึกษาที่สองนักเรียนจะดำเนินการทั้งล่ามและแปลต่อไป แต่จะมีโอกาสที่จะเชี่ยวชาญในการทำ Advanced Translation หรือ Advanced Interpreting ได้ การเข้าเรียนในโมดูลจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแปลระดับมืออาชีพหรือโมดูลการตีความระดับมืออาชีพในภาคการศึกษาที่ 1 นักเรียนจะเขียนวิทยานิพนธ์หรือทำโครงงานล่ามหรือแปลภาษาเพื่อยื่นในเดือนกันยายน โปรแกรมนี้จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Career Office ในการมอบโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกงานในช่วงฤดูร้อนที่ประเทศจีนสหราชอาณาจักรหรือยุโรปโดยมีหน่วยงานระหว่างประเทศภาครัฐหรือ บริษัท เอกชน

โครงสร้างหลักสูตร

รหัสโมดูลชื่อหน่วยกิตเรียนรู้ Compensatable

 • CS4101 ทฤษฎีการแปลและการตีความ 10 ฤดูใบไม้ร่วง Y
 • CS4012 ทักษะการพูดขั้นสูงของจีน (สำหรับนักเรียนต่างชาติเท่านั้น) 10 Autumn Y
 • CS4014 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นสูง 10 Autumn Y
 • CS4301 การแปลระดับมืออาชีพ 1 10 Autumn Y
 • CS4401 Professional Interpreting 1 10 ฤดูใบไม้ร่วง Y
 • CS4003 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการตีความและการแปล 10 Spring Y
 • CS4302 การแปลระดับมืออาชีพ 2 10 Spring N
 • CS4402 Professional Interpreting 2 10 ฤดูใบไม้ผลิ N
 • CS4902 การแปลและการตีความวิทยานิพนธ์ / โครงการ 60 ฤดูร้อน N

กลุ่มโมดูลเสริม 1

นักศึกษาต้องใช้เวลา 30 หน่วยกิต (20 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงและ 10 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ) จากตัวเลือกด้านล่าง

รหัสโมดูลชื่อหน่วยกิตเรียนรู้ Compensatable

 • (ภาษาฝรั่งเศส / เยอรมัน / สเปน / ญี่ปุ่น) * 10 ฤดูใบไม้ร่วง Y
 • CS4501 การแปลและการตีความในการจัดการระหว่างประเทศการเงินและเศรษฐศาสตร์ 10 Autumn Y
 • CS4601 การแปลและการตีความในการเมืองระหว่างประเทศและกฎหมาย 10 ฤดูใบไม้ร่วง Y
 • CS4602 การแปลและการตีความในการสื่อสารวัฒนธรรมและสื่อ 10 ฤดูใบไม้ร่วง Y
 • N / A ภาษาต่างประเทศที่สอง (ระดับกลาง) b (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / สเปน / ญี่ปุ่น) * 10 ฤดูใบไม้ผลิ Y
 • CS4502 การแปลและการตีความทางวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 Spring Y
 • CS4004 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้แปล 10 Spring Y

* นักเรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศ b ในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิต้องมีภาษาเดียวกันใน 'Second Foreign Language A' ในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง

กลุ่มโมดูลเสริม 2

นักเรียนต้องใช้เวลา 20 หน่วยกิตจากกลุ่มนี้

รหัสโมดูลชื่อหน่วยกิตเครดิต Compensatable

 • CS4702 การแปลขั้นสูง 20 Spring N
 • CS4802 ล่ามขั้นสูง 20 สปริง N

รวม 180 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องผ่านการสอนที่ไม่สามารถชดเชยได้ก่อนที่จะดำเนินการต่อในโครงการวิทยานิพนธ์หรือแปล / การตีความ

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย The University of Nottingham Ningbo China »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 13, 2018
หลักสูตรนี้ Campus based
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
เต็มเวลา
Price
90,000 CNY
ต่อปี; 80,000 หยวนสำหรับชาวฮ่องกง, ไต้หวันและมาเก๊าหนังสือเดินทาง / ที่อยู่อาศัยถาวร
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ