Westcliff University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Westcliff University ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนสาขาธุรกิจและการศึกษาที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Westcliff University ซึ่งได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากสำนักการศึกษาหลังปริญญาตรีเอกชนในปี 1993 (www.bppe.ca.gov) เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในวิทยาลัยธุรกิจและวิทยาลัยการศึกษา หลักสูตรของ Westcliff University ประกอบด้วยหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรีในสาขาธุรกิจและการศึกษารวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรอื่น ๆ

ในขณะที่บางโรงเรียนสอนแนวคิดเชิงทฤษฎีเท่านั้น Westcliff University เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับองค์ประกอบที่ใช้งานได้จริงและเชิงทฤษฎีที่จำเป็นในตลาดงานในปัจจุบัน Westcliff University เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ทำงานเต็มเวลามีโอกาสลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์และแบบผสมผสานที่สะดวกและราคาไม่แพง

Westcliff University เน้นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมของหลักสูตรมีความทันสมัยทันสมัยและมีคุณภาพสูงมหาวิทยาลัยจึงมีคำแนะนำและความเชี่ยวชาญจากสมาชิกของ Board of Trustees และสภาที่ปรึกษาด้านโปรแกรมซึ่งรวมถึงผู้นำที่สำคัญจากองค์กรต่างๆเช่น Google, Hyundai, Deloitte, Hewlett Packard , Hitachi Capital, Cox Communications, CATESOL, สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, รวมถึงธุรกิจและองค์กรระดับท้องถิ่นและระดับชาติอื่น ๆ

สถานที่

เออร์ไวน์

Westcliff University

Address
92612 เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์
โทรศัพท์
+1 888-491-8686

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ