Read the Official Description

โรงเรียนวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของ Ritchie ทุ่มเทให้กับการเตรียมนักประดิษฐ์รุ่นต่อไปเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุด นักเรียนของเราใช้ประโยชน์จากโอกาสที่หลากหลายสำหรับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการทำงานร่วมกันแบบสหวิทยาการ

Programs taught in:
อังกฤษ