Georgia College & State University-- J. Whitney Bunting School of Business

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Georgia College

คณะบริหารธุรกิจประกอบด้วยแผนกต่างๆ 4 แผนกคือภาควิชาเศรษฐศาสตร์

พันธกิจ ของ J. Whitney Bunting School of Business คือการส่งเสริมการพัฒนานักธุรกิจที่มีความสามารถซึ่งเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบในเรื่องความรู้และคุณค่าของการศึกษาศิลปศาสตร์

สถานที่

Milledgeville

Address
Milledgeville, จอร์เจีย, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ