Mahasarakham University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

MSU ได้อย่างรวดเร็ว

  • MSU เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมประกอบด้วย 17 คณะ, 2 วิทยาลัย, 1 โรงเรียนและ 1 สถาบัน
  • MSU มี 2 วิทยาเขต
  • MSU เปิดสอน 177 หลักสูตร: 87 หลักสูตรปริญญาตรี 57 หลักสูตรปริญญาโท 57 หลักสูตรและปริญญาเอก 33 หลักสูตร
  • ในปี 2559 MSU มีเจ้าหน้าที่วิชาการ 1,268 คนและพนักงานสนับสนุน 2,316 คน
  • ในปี 2559 มี MSU จำนวน 40,759 คนรวมถึงอนุปริญญา 49 คน (0.12%) นักศึกษาปริญญาตรี 37,644 คน (92.36%) นักศึกษาปริญญาโท 2,206 คน (5.41%) และนักศึกษาปริญญาเอก 860 คน (2.11%)
  • ในปี 2559 MSU ได้ลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติ 123 คนจากกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวปากีสถานเกาหลีใต้ซูดานไต้หวันอังกฤษสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม
  • MSU เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมากกว่า 30 หน่วยและสนับสนุนการศึกษา
  • ในปี 2559 MSU ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับชุมชน 148 โครงการด้วยงบประมาณรวม 11,570,000 บาท) และอีกหลายโครงการที่จะเปิดตัวในปีต่อ ๆ ไป
  • ในปี 2559 MSU ได้จัดทำโครงการวิจัยต่าง ๆ จำนวน 166 โครงการรวมงบประมาณ 46,100,628 บาท

Mahasarakham University (MSU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2510 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก้าวหน้าตั้งอยู่ในใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มันเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์การศึกษาเสนอภาพพาโนรามาระดับโลกที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและโครงการที่ยั่งยืน MSU มีความภาคภูมิใจในความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยมายาวนาน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา MSU ตระหนักถึงภาระผูกพันโดยธรรมชาติในการให้บริการโลกแห่งทุนการศึกษานักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันวิชาชีพและสังคม

เชื่อว่า MSU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ในบรรดามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนนั้น MSU ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสถาบันที่ให้นักศึกษาได้รับปริญญาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐที่ครอบคลุม MSU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี 177 หลักสูตรรวม 87 หลักสูตรปริญญาโท 57 หลักสูตรและปริญญาเอก 33 หลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี MSU ยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติที่มีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนประกอบด้วยปริญญาตรี 4 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตรและปริญญาเอก 2 หลักสูตร ได้แก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) ปริญญาตรีสาขาการบัญชีศิลปศาสตรบัณฑิต ( การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บรรพชีวินวิทยา), ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บรรพชีวินวิทยา), และดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร)

ปัจจุบัน MSU (ณ ปี 2560) มี 17 คณะ, 2 วิทยาลัย, 1 โรงเรียนและ 1 สถาบันดังนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยการเมืองและธรรมาภิบาล, คณะวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม, คณะศึกษาศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะบริหารธุรกิจมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบชุมชนเมืองและศิลปะเชิงสร้างสรรค์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะสารสนเทศศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยวลัยรักษ์เวช

MSU มีพนักงานมากกว่า 3,584 คน ในจำนวนนี้มี 1,268 คนเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการและ 2,316 คนเป็นผู้บริหารและสนับสนุนมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนเรียนเชิงวิชาการที่ MSU ในปีการศึกษา 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 41,000 คน

119074_pexels-photo-1543895.jpeg

MSU ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วระดับโลก MSU เป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอน วท.ม. และปริญญาเอก ในซากดึกดำบรรพ์และ BA ในภาษาเขมร MSU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการบัญชีและหลักสูตรที่สองเพื่อเริ่มปริญญาเอก หลักสูตรในเรื่องเดียวกัน MSU เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศที่ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม MSU เป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมโครงการ Microsoft Regional Campus IT นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ซึ่งเป็นเรือธงของ MSU ได้รับการโหวตให้เป็นคณะศึกษาศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ MSU จัดตั้ง American Corner และศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งใหม่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ MSU ยังมีพิพิธภัณฑ์เห็ดสมุนไพรธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์เห็ดสมุนไพรธรรมชาติซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อขยายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเห็ดสมุนไพรธรรมชาติ

คุณภาพระดับโลกของ MSU นั้นมีความชัดเจนตามองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งรวมถึง URAP, การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS แห่งเอเชีย, รายงานอันดับโลกของสถาบัน SCImago (SIR), การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก UI GreenMetric, Webrometric, อันดับ 4icu Web Ranking และ Alexa Web Ranking . ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ MSU จะสร้างการยอมรับที่โดดเด่นในระดับประเทศและทั่วโลก119077_pexels-photo-256262.jpeg

MSU ได้รับการยอมรับและยกย่องอย่างสูงในความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัยวิทยาเขตที่สวยงามและทันสมัยความมุ่งมั่นต่อชุมชนและคุณภาพของบัณฑิต MSU ได้รับรางวัล 5 ดาวสำหรับการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมในการจัดอันดับดาว QS สิ่งนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่า MSU มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและคณาจารย์การสอนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติรวมถึงการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาคและชุมชน ยิ่งไปกว่านั้น MSU ยังได้รับการจัดอันดับใน UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรณรงค์“ Green University” รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม MSU ยังพยายามส่งเสริมการเข้าถึงสิ่งพิมพ์ออนไลน์ของพวกเขาและได้รับการจัดอันดับใน Webometrics Ranking MSU จะดำเนินการตามแผนเพื่อเพิ่มคุณค่าทางวิชาการและมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพันธมิตรและชุมชนใกล้เคียงผ่าน“ ชุมชนนักวิชาการ”

ทุกปีมีนักวิจัยที่มีความสามารถจำนวนมากและอาจารย์ที่มาเยี่ยมทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยม MSU เพื่อดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในสาขาที่ไม่ค่อยพบที่อื่นหรือแตกต่างจากส่วนอื่น ๆ ของโลก ยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยาสถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์วลัยรักษ์เวชศูนย์อนุรักษ์แผ่นจารึกใบไม้ตะวันออกเฉียงเหนือและพิพิธภัณฑ์เห็ดสมุนไพรธรรมชาติ

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงในศตวรรษที่ 21 MSU ตระหนักดีว่าเราไม่สามารถเข้าร่วมในภารกิจการสอนและการวิจัยแบบเดิมได้อีกต่อไป แต่ต้องยอมรับภารกิจในการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน MSU เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยการขยายการมีส่วนร่วมในชุมชนมหาวิทยาลัยสามารถช่วยสร้างและเพิ่มคุณค่ารวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของผู้คนที่หลากหลายรวมถึงนักวิจัยระดับโลกนักวิจัยท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ MSU นักเรียน MSU ชุมชนและคนในท้องถิ่น ดังนั้นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ MSU ในด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมทำให้มหาวิทยาลัยเป็นมืออาชีพด้านการศึกษาโลกที่เชื่อว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกไม่เพียง แต่จะสามารถผลิตและเผยแพร่งานวิจัยในระดับสากลเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยพัฒนาและปรับปรุงรากหญ้า ในสังคม

119076_pexels-photo-1059116.jpeg

MSU ได้รับการมุ่งมั่นและมุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับในระดับสากล

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพันธมิตรในต่างประเทศ MSU ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบันกว่า 100 สถาบันใน 28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลียเบลเยียมบรูไนกัมพูชาแคนาดาจีนเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีอินเดีย อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ไทย, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม

ก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่สดใสในเวทีระดับโลก MSU ยังคงเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับผู้ทำงานร่วมกันทั่วโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการหลายอย่างที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ตัวอย่างเช่นหลักสูตรปริญญาร่วมระหว่าง MSU และมหาวิทยาลัยพันธมิตรรวมถึงโรงเรียนธุรกิจ Groupe Sup De Co Montpellier (ฝรั่งเศส), มหาวิทยาลัย Hue (เวียดนาม), มหาวิทยาลัยกวางสีสำหรับชนชาติ (จีน) และมหาวิทยาลัยหนานจิงตรวจสอบ (จีน)

นอกจากนี้ในฐานะสถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการวิจัยนักวิจัยที่ MSU มีส่วนร่วมในการศึกษาที่มีความสำคัญระดับโลก พวกเขาเน้นวิธีการแบบสหวิทยาการที่ดึงมาจากวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ MSU สนับสนุนชุมชนการวิจัยอย่างเต็มที่เพื่อการเรียนรู้ขั้นสูงผ่านปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ของการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSU ทำงานร่วมกับสมาชิกในท้องถิ่นภูมิภาคประเทศและระหว่างประเทศของชุมชนการวิจัยเพื่อส่งเสริมและเป็นเลิศในการวิจัย (การตรวจสอบโดยเพื่อน, ความสามารถสูงด้วยการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ) ความสำคัญเป็นพิเศษคือการวิจัยแบบสหวิทยาการโดยความร่วมมือระหว่างแผนกวิชาโปรแกรมสาขาวิชาศูนย์และสถาบันและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (ทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี) ในงานวิจัยและโครงการ119078_people-coffee-notes-tea.jpg

MSU ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาจำนวนมากเพื่อเพิ่มพูนความคล่องตัวของนักเรียนรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั่วทั้งภูมิภาค ในปี 2558 MSU มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานักเรียน 126 โครงการรวมงบประมาณ 5,958,740 บาทและดำเนินการวิจัยมากกว่า 760 โครงการโดยมีงบประมาณการวิจัยทั้งหมดจากงบประมาณภายในและภายนอก 94,435,305 บาท

ปัจจุบันและอนาคต MSU มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการวิจัยที่สำคัญตื่นเต้นและมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันก็พยายามทำให้แน่ใจว่าคณะของเราเคารพหลักการวิจัยพื้นฐานขณะที่พยายามเปิดยุควิทยาศาสตร์ใหม่ด้วยการวิจัยที่ก้าวล้ำ

MSU เป็นเจ้าของสิทธิบัตรของประเทศจากการวิจัยที่โดดเด่นและมีคุณภาพและจำนวนสิทธิบัตรที่เพิ่มขึ้นในสาขาที่ทันสมัยเช่นนาโนเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมผ้าไหม ดังนั้นเชื่อว่า MSU สามารถปรับปรุงคุณภาพงานวิจัยและผลงานวิจัยซึ่งจะทำให้ MSU เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยในประเทศและภูมิภาค

ในการเชื่อมต่อนี้ MSU ยังสนับสนุนความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมในด้านการศึกษาการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นที่จะช่วยให้ธุรกิจในชุมชนได้รับความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในการแข่งขัน ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัย - อุตสาหกรรมของ MSU (UIC) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ให้การเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา MSU เจ้าหน้าที่นักวิจัยหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีและการวิจัยที่ดีที่สุดที่มีอยู่

ด้วยคำขวัญ“ ความจงรักภักดีสาธารณะเป็นคุณธรรมของการเรียนรู้” MSU มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่นักศึกษาที่คาดหวังและพันธมิตรที่มีศักยภาพด้วยโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงความรู้ที่ได้รับจากสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างชุมชนและบุคคลที่มีการศึกษา เมื่อตระหนักถึงข้อได้เปรียบของการตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น MSU จะมุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นและที่สำคัญความสามารถของนักศึกษาและคณาจารย์ในฐานะนักวิจัยที่มีคุณภาพ

สถานที่

คำเหียง

Address
Khamriang Sub-District,
Kantarawichai District

44150 คำเหียง, มหาสารคาม, ประเทศไทย

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

โปรแกรม

ปัจจุบันโปรแกรมที่จะแสดง

กรุณาปรับแต่งการค้นหาดังกล่าวข้างต้นให้ตรวจสอบประเภทที่เป็นที่นิยมของเราด้านล่างหรือดำเนินการค้นหาคำหลัก


... or simply by choosing your degree:

ถามคำถาม

อื่น ๆ