มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

ความเป็นไปได้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษามีทั่วโลก

การศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโท MBA หรือหลักสูตรระยะสั้นล้วนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ตามโลกาภิวัฒน์และความเชี่ยวชาญ ในความเป็นจริง หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในบางประเทศขณะนี้ มีการเติบโตสูงยิ่งกว่าระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและหลักสูตรต่างๆนั้นมีเปิดสอนอยู่ในหลายสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยนับพันแห่งทั่วโลกให้เลือก ทุกคนที่ประสงค์จะศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีจึงสามารถหาโรงเรียนและโปรแกรมที่เหมาะสำหรับความต้องการของพวกเขาได้

มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงหลายประเภททั่วโลก ทั้งนี้ต่างมีรายละเอียดต่างๆกันตามแต่ละประเทศ โดยส่วนใหญ่มักมีลักษณะโดยทั่วไปดังนี้

 • มหาวิทยาลัยต่างๆทั่วไปมักมุ่งเน้นทั้งการวิจัยและการเรียนการสอน และเปิดสอนสาขาวิชาที่หลากหลาย;
 • โรงเรียนธุรกิจมุ่งเน้นหลักสูตร MBAs และปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ;
 • สถาบันเทคนิคมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์;
 • สถาบันศิลปะมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น ประติมากรรม, ภาพวาด, การละครและนาฏศิลป์;
 • สถาบันด้านการศึกษามุ่งเน้นปริญญาสำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านวิจัยก็สามารถดำเนินการโครงการวิจัยหรือเขียนวิทยานิพนธ์นอกเหนือไปจากภาระงาน หลักสูตรปริญญาโทที่สอนในสถาบันอื่น ๆ ยังอาจกำหนดให้ทำโครงการบางประเภท แต่โดยทั่วไปมักจะมุ่งเน้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติประสบการณ์ เกือบทุกโปรแกรมปริญญาเอกนั้นต้องมีการทำวิจัยและวิทยานิพนธ์

นักเรียนที่มีศักยภาพอาจต้องการศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาเหล่านั้นมีความสนใจในสาขาวิชาการเชี่ยวชาญชั้นสูง เช่น ธุรกิจระหว่างประเทศหรือตะวันออกกลางศึกษา นักเรียนมากมายเลือกศึกษาในระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยหรือการศึกษาระดับเทียบเท่ามหาวิทยาลัย) ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ตามที่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ(UNESCO) สถาบันสถิติศาสตร์ (UIS) แจ้งจำนวนนักศึกษาที่ศึกษาในต่างประเทศมีเพิ่มขึ้นสูงถึง 4 ล้านคนต่อปี คิดเป็นสองเท่าจาก 2 ล้านคนเมื่อปี 2000 นักศึกษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 จากทั้งหมด ในขณะที่นักเรียนจากทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต้ เป็นประเทศที่มีนักเรียนเดินทางออกไปศึกษายังต่างประเทศมากที่สุด ประมาณร้อยละ 6 ของนักศึกษาจากเอเชียกลางและประมาณร้อยละ 5 ของนักศึกษาจากแอฟริกา sub-Sahara ที่ศึกษายังต่างประเทศ จึงถือว่านักเรียนจากพื้นที่เหล่านั้นมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก ประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, เยอรมนี และญี่ปุ่น

นักเรียนหลายคนก็ยังลงทะเบียนเรียนโปรแกรมระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์และแบบทางไกลที่เปิดสอนในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่ตนพำนักอยู่อีกด้วย จำนวนนักเรียนเหล่านี้ ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในสถิติของ UIS ดังนั้น จึงมีโอกาสสูงที่จำนวนนักเรียนต่างชาติจะมีจำนวนสูงกว่า 4 ล้านคน

นักเรียนอาจต้องการพิจารณาจากเหตุผลมากมายเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น

 • ความสามารถที่จะเลือกจากโปรแกรมชั้นนำของโลกในสาขาวิชาการที่กำหนด นอกจากนี้ บางสาขาวิชามีเปิดสอนเฉพาะในบางประเทศ หรือโปรแกรมที่ดีที่สุดอาจมีอยู่ในบางภูมิภาคเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โปรแกรมที่ดีที่สุดด้านพุทธศาสนศึกษา สามารถพบได้ในประเทศไทย เป็นต้น
 • การศึกษาในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้ที่ศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอกหรือคอร์สด้านภูมิภาคศึกษา ควรพิจารณาโปรแกรมการเรียนการสอนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให่ได้ซึบซับวัฒนธรรมนั้นๆอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ นักเรียนที่วางแผนจะประกอบอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศจะได้รับประสบการณ์อันประเมินค่ามิได้จากการใช้ชีวิตในวัฒนธรรมอื่น
 • ทักษะทางภาษาที่เพิ่มขึ้นหากโปรแกรมนั้นสอนในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของนักเรียน นอกจากนี้ แม้ว่าหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกนานาชาติหลายหลักสูตรต่างเปิดการสอนด้วยภาษาอังกฤษ แม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการก็ตาม นักเรียนอาจมีโอกาสที่จะเพิ่มทักษะทางภาษาของพวกเขาผ่านการศึกษาชั้นพิเศษหรือการกลมกลืนไปกับผู้คนในท้องถิ่น

นักศึกษาที่กำลังพิจารณาศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีอาจต้องการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆต่อไปนี้เมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ:

 • ค่าเล่าเรียน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ บางประเทศมีค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงหรือแม้กระทั่งไม่คิดค่าเล่าเรียน แต่อาจมีค่าครองชีพที่สูงไปแทนค่าเล่าเรียนตรงนั้น อย่างไรก็ตาม หลายประเทศและมหาวิทยาลัยหลายแห่งต่างมีทุนการศึกษาและการช่วยเหลือทางการเงินหลายแบบ ซึ่งหลายแห่งต่างมุ่งเป้าไปที่นักศึกษาต่างชาติ ในหลายประเทศก็ยังมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้เท่าไหร่ หรือในบางประเทศไม่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานเลย เป็นต้น อัตราค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพก็ยังมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 • คุณภาพของการศึกษาได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและปัจจัยที่มองไม่เห็นในการศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น การซึมซับวัฒนธรรมและทักษะการใช้ภาษา แม้ว่าโปรแกรมปริญญาโทที่ได้รับการรับรองตอบสนองกับมาตรฐานระดับสูงก็ตาม แต่วิธีการสอนก็ยังแตกต่างกันไปโรงเรียน, โปรแกรมและวัฒนธรรมที่ต่างๆกัน นอกจากนี้ นักศึกษาบางคนอาจพบว่าพวกเขาได้เรียนน้อยกว่าเมื่อศึกษาในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่
 • ทักษะทางภาษาที่จำเป็น นักเรียนที่ไม่ชำนาญในภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรเฉพาะด้าน อาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีหรือมากกว่าเพื่อให้ได้รับทักษะทางภาษานั้น บางครั้ง นักศึกษาสามารถฝึกทักษะนี้ผ่านการศึกษาในประเทศของตน แต่ในกรณีอื่น ๆพวกเขายังอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในต่างประเทศ
 • ประเภทของการศึกษาที่เปิดสอน เช่น แบบนอกเวลากับเวลาเต็มเวลา, แบบออนไลน์และการเรียนทางไกล ประเทศส่วนใหญ่กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศที่ถือวีซ่านักเรียนนั้นลงทะเบียนภาคปรกติเต็มเวลา อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นจากในใบอนุญาตทำงานอาจจะสามารถศึกษาต่อในภาคปรกตินอกเวลา นอกจากนี้ โปรแกรมการศึกษาออนไลน์และทางไกลยังมอบความยืดหยุ่นในการศึกษาอย่างมาก
 • ด้านผลต่อสมาชิกในครอบครัวสำหรับนักศึกษาที่มีครอบครัว สมาชิกในครอบครัวอาจจำเป็นต้องมีทักษะภาษาเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน และในบางประเทศไม่อนุญาตให้คู่สมรสทำงานได้แม้ว่านักศึกษาสามารถทำงานได้

ใช้เวลาตอนนี้ค้นหามหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ถ้าคุณรู้สิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่แล้ว คุณสามารถคลิกโดยตรงไปยังประเทศนั้น ๆ หรือโปรแกรมที่ต้องการนั้น หรือใช้เวลาในการเรียกดูและอ่านโปรแกรมต่างๆที่น่าสนใจที่เปิดสอนอยู่ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ