ระดับการศึกษา: ปริญญาโทสาขาการจัดการ


คุณสมบัติ: ผู้บริหาร การดำเนินงานด้านการขนส่ง/>


ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1,5 - 2 ปี/>


ความรู้และทักษะ: ผู้เชี่ยวชาญได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และคาดการณ์การพัฒนาองค์กรการดำเนินงานการขนส่งทฤษฎีการจัดการที่ทันสมัยการสร้างแบบจำลองของกระบวนการขนส่ง/>

หลักสูตรที่สอนใน:
  • รัสเซีย

ดูอีก 1 หลักสูตรที่เสนอโดย Riga Aeronautical Institute »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Duration
18 - 24 
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
อื่น ๆ