MASTERSTUDIES

หน้า 2 จาก 2, <small>Find your Masters degree in โครเอเชีย here!</small>

หลักสูตรผู้บริหาร 16-23 (จาก 23). Search here for a Masters Degree in โครเอเชีย. Get all school and program info, and contact the universities in โครเอเชีย directly here!

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นเวลาสองปี ,. เช่นสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการ ...

อ่านเพิ่มเติม

โทเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลเป็นเวลาสองปีคือสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการศึกษาระดับปริญญาโททางว ...

อ่านเพิ่มเติม

โทฟื้นฟูและอนุรักษ์

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ (ไม้, กระดาษ, สิ่งทอโลหะและเซรามิก) เป็นเวลาสองปีคือสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทในการศึกษาการเดินเรือ

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

จบการศึกษาการศึกษาการเดินเรือการศึกษาเป็นเวลาสองปีคือสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการศึกษาระดับปริญญาโททางวิชาการใ ...

อ่านเพิ่มเติม

โทเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นเวลาสองปี ,. เช่นสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์และการตลาด

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นเวลาสองปี ,. เช่นสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการ ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว

หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
บริเวณมหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นเวลาสองปี ,. เช่นสี่ภาคการศึกษา (120 ECTS หน่วยกิต) เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่นักเรียนได้รับการ ...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MS) ในการให้บริการเป็นผู้นำและนวัตกรรม

American College of Management and Technology
ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
<
นอกเวลา
<
21 เดือน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

เป็นผู้นำการให้บริการและนวัตกรรมที่เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนองค์กรที่ให้บริการของพวกเขา ...

อ่านเพิ่มเติม