Keystone logo

5 ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบ การเขียนเชิงเทคนิค 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา
  • การศึกษาองค์ประกอบ
  • การเขียนเชิงเทคนิค
สาขาการศึกษา
  • มนุษยศาสตร์ศึกษา (5)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน มนุษยศาสตร์ศึกษา การศึกษาองค์ประกอบ การเขียนเชิงเทคนิค

ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชน สิ่งพิมพ์ หรือวิชาการ การเขียนทางเทคนิคเป็นทักษะที่มีคุณค่าสำหรับทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร นักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนเฉพาะอุตสาหกรรมและเรียนรู้วิธีปรับปรุงคุณภาพงานเขียนของตน

ปริญญาโทสามารถได้รับหลังจากที่นักเรียนสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว หากต้องการได้รับปริญญาโท จำเป็นต้องศึกษาในหลักสูตรระดับสูงถึง 12 ถึง 18 หลักสูตร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการทำข้อสอบและ / หรือวิทยานิพนธ์เพื่อเสร็จสิ้นการศึกษา