MASTERSTUDIES

Find your นอกเวลา Masters degree in การบำรุงรักษาอากาศยาน here!

ปริญญาโทเป็นระดับแรกของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถเข้าศึกษาได้หลังจากที่สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี การเข้าศึกษาปริญญาโทส่วนใหญ่ใช้เวลาสองปีในการศึกษาแบบเต็มเวลา ซึ่งเป็นจำนวน 36 ถึง 54 หน่วยกิต  

Masters Degree นอกเวลา in การบำรุงรักษาอากาศยาน, Welcome to Masterstudies,  with our website you can search for Masters Degree นอกเวลา in การบำรุงรักษาอากาศยาน around the world, We have collected a wide selection of Masters Degree นอกเวลา for you from quality universities in the most populare countries. This selection  will give you a comprehensive and quick overview over Masters Degree นอกเวลา in การบำรุงรักษาอากาศยาน, in the different ares around the world. 

3 ผลการค้นหาสำหรับ การบำรุงรักษาอากาศยาน Filter

ปริญญาโทสาขาการบิน

ESTACA
หลักสูตรผู้บริหาร
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
Campus

อุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศที่ทันสมัยต้องการวิศวกรที่มีทักษะทางเทคนิคแบบดั้งเดิมมากกว่า สายการบินต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยระดับโลกด้วยต้นทุนที่เหมาะสม วิศวกรของพวก ...

อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมการบำรุงรักษาอากาศยาน (B1.1)

Georgian Aviation University
หลักสูตรผู้บริหาร
สิงหาคม 2020
<
เต็มเวลา
<
2 ปี
อังกฤษ
Campus

เปิดตัวในเดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2560 Georgian Aviation University เอียนได้ริเริ่มโครงการอาชีวศึกษาใหม่ ๆ เรื่อง "การใช้ประโยชน์เครื่องบิน (เครื่องบินนำร่องของเฮลิคอปเตอร์)&qu ...

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาการจัดการและเทคโนโลยีการบำรุงรักษาระบบการบิน

Atlântica
หลักสูตรผู้บริหาร
<
นอกเวลา
<
2 ปี
ชาวโปรตุเกส
Campus

รอบที่ 2 ของการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบำรุงรักษาด้านการจัดการและการบินของ Atlântica เป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาดงานปัจจุบันและมุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพที่มีทักษะ ...

อ่านเพิ่มเติม