We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

7 ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายภาษีอากร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

  • ปริญญาโท
  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์
  • ปริญญาโทศิลปศาสตร์
  • การศึกษากฎหมาย
  • การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ
  • กฎหมายภาษีอากร
สาขาการศึกษา
  • การศึกษากฎหมาย (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

ปริญญาโท โปรแกรม ใน การศึกษากฎหมาย การศึกษากฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายภาษีอากร

ปริญญาโทเป็นหลักสูตรที่น่าพอใจสำหรับนักเรียนจำนวนมากที่สนใจในการฝึกอาชีพเฉพาะ ในขณะที่การศึกษาระดับปริญญาตรีมักมีขอบเขตอยู่ในระดับมากการศึกษาระดับปริญญาโทเช่นปริญญาโทจะมอบการศึกษาที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพเฉพาะอย่างหนึ่ง

นักเรียนที่มีผลประโยชน์ทางกฎหมายอาจสงสัยว่าอะไรคือปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีอากร ปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีสำรวจปัญหาที่ซับซ้อนของการจัดเก็บภาษี บางโปรแกรมมุ่งเน้นไปที่กฎหมายภาษีในประเทศหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะในขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีความสนใจในระดับนานาชาติมากขึ้น องศาดังกล่าวอาจได้รับการเสนอให้เป็น Master of Law หรือเป็น Master of Legal Studies

ประโยชน์ที่สำคัญของการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีคือความสามารถในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามที่ใช้ในหลายกรณี นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับทักษะในการวิจัยและวิเคราะห์กฎหมายภาษีอากรและเขียนเอกสารอย่างเป็นทางการและบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหานี้

หลักสูตรปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 ปี ค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรของหลักสูตรเสร็จสิ้นแล้ว

การศึกษาระดับปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีโดยทั่วไปหมายถึงสำหรับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายความรู้ทักษะและการปฏิบัติของตน ปริญญาอาจเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้ได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านภาษีหรือที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำงานร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลในประเด็นปัญหาทางภาษีมากมายรวมถึงภาษีรายได้และทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการศึกษาและการฝึกอบรมของพวกเขานักเรียนที่จบหลักสูตรระดับปริญญาด้านกฎหมายภาษีอาจใช้เป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐหรือเป็นผู้กำหนดนโยบายในการเขียนและใช้แผนการภาษีที่กว้างขึ้น

ภาษีเป็นเท่าที่ความตายในทุกส่วนของโลกและโปรแกรมกฎหมายภาษีอากรยังสามารถพบได้ทั่วโลก หลายโปรแกรมมีให้บริการออนไลน์อย่างสมบูรณ์ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร