ต้นแบบในด้านการเงินระหว่างประเทศ

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨


à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£:

&nbsp


- EADA à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸¹à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨


- à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£ à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸­à¸¢à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸­à¸à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¹à¸à¹à¸²à¸à¸µà¹à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸«à¹à¹à¸à¹à¸²à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸¥à¸±à¸à¸à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¹à¸à¸¢ Universitat à¹à¸ VIC, à¸à¸±à¸à¸à¸¡à¸´à¸à¸£à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸² .


à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸¡à¸«à¸²à¸§à¸´à¸à¸¢à¸²à¸¥à¸±à¸¢à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸£à¸±à¸à¹à¸à¹à¸à¸±à¸à¹à¸à¸à¸à¸·à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¸ªà¸¹à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¸¢à¸¸à¹à¸£à¸à¸à¸²à¸¡à¸à¸£à¸°à¸à¸§à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸¥à¸à¸à¸²à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸µà¸¡à¸¹à¸¥à¸à¹à¸² 60 ECTS หà¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸´à¸

&nbsp


วิà¸à¸µà¸à¸²à¸£


EADA à¹à¸à¹à¸¡à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸­à¸à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸´à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¸ªà¹à¸§à¸à¸£à¹à¸§à¸¡à¹à¸«à¹à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸ "à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¹à¸à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸³ " สะà¸à¹à¸­à¸à¹à¸«à¹à¹à¸«à¹à¸à¸à¸¶à¸à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹ à¸à¸£à¸´à¸©à¸±à¸ 'à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸±à¸à¸©à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸°à¸à¹à¸­à¸à¹à¸«à¹à¹à¸«à¹à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸«à¸à¹à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸´à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸¥à¸µà¹à¸¢à¸à¹à¸à¸¥à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸¥à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸µà¸¡à¸¡à¸±à¸¥à¸à¸´à¸à¸±à¸à¸à¹à¸à¸±à¹à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸¢à¸à¸­à¸à¸ªà¸ à¸²à¸à¹à¸§à¸à¸¥à¹à¸­à¸¡à¸à¸­à¸à¹à¸¥à¸


à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸«à¸¥à¹à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸ EADA à¸à¹à¸²à¸à¸§à¸´à¸à¸µà¸à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸³à¸¥à¸­à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸, à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¹à¸à¸£à¸²à¸°à¸«à¹à¹à¸¥à¸°à¸­à¸ à¸´à¸à¸£à¸²à¸¢à¸à¸¥à¸¸à¹à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸µà¸¡à¸à¸²à¸à¸à¸´à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸ à¸à¸¹à¹à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸°à¸à¸¹à¸à¸§à¸²à¸à¹à¸§à¹à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¹à¸à¸ªà¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¹à¸à¸à¸µà¸§à¸´à¸à¸à¸£à¸´à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸±à¸à¹à¸«à¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸´à¸à¸¢à¸¸à¸à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

As the only top-ranked, accredited business school in the Barcelona city centre, EADA has over 60 years of experience providing business training programmes. We are committed to a practical approach g ... อ่านเพิ่มเติม

As the only top-ranked, accredited business school in the Barcelona city centre, EADA has over 60 years of experience providing business training programmes. We are committed to a practical approach geared to applying knowledge to the real day-to-day company world. อ่านบทย่อ

ได้รับการรับรอง

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ