ต้นแบบของธุรกิจ: นวัตกรรม

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸ (à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡)

มัà¸à¸à¸¹à¸à¸­à¸­à¸à¹à¸à¸à¸¡à¸²à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸¹à¹à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸¡à¸µà¸­à¸²à¸à¸µà¸à¹à¸à¸à¸à¸à¸²à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸à¸¢à¹à¸à¸à¸²à¸°à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸¢à¸´à¹à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸ à¸²à¸à¸£à¸±à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸°à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¹à¸¡à¹à¹à¸ªà¸§à¸à¸«à¸²à¸à¸¥à¸à¸³à¹à¸£ à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸µà¹à¸à¸°à¸à¹à¸§à¸¢à¹à¸«à¹à¸à¸¸à¸à¹à¸à¹à¸ªà¸±à¸¡à¸à¸±à¸ªà¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸à¹à¸«à¹à¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸ªà¹à¸§à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸­à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£ หลัà¸à¸ªà¸¹à¸à¸£à¸à¸µà¹à¸¡à¸¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸¥à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸µà¹à¸à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¸à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¹à¸à¸­à¸à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸à¹à¸«à¸à¹à¸à¸µà¹à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¹à¸à¹à¸ªà¸£à¸´à¸¡à¸§à¸±à¸à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸«à¹à¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸´à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸ªà¸£à¸£à¸à¹

ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²

18 - 24 à¹à¸à¸·à¸­à¸

à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¹à¸ à¸
ฤà¸à¸¹à¹à¸à¹à¸¡à¹à¸à¸¥à¸´ - à¸à¸¸à¸¡à¸ à¸²à¸à¸±à¸à¸à¹
ฤà¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸ - มิà¸à¸¸à¸à¸²à¸¢à¸
ฤà¸à¸¹à¹à¸à¹à¸¡à¹à¸£à¹à¸§à¸ - à¸à¸±à¸à¸¢à¸²à¸¢à¸

à¸à¹à¸²à¹à¸à¸­à¸¡
AED 8,967
USD 2,443
(รวมภาษีมูลà¸à¹à¸²à¹à¸à¸´à¹à¸¡ 5%)


à¹à¸­à¸à¸²à¸ªà¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸

The MBus (I)


à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸

à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸à¹à¸£à¸²à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸­à¸à¸¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸£à¸§à¸à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸´à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸à¸ªà¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸²à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸­à¸¡à¸´à¹à¸£à¸à¸ªà¹ - à¸à¸´à¸à¸à¸²à¸£à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸²à¸à¸à¸à¸°à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸¢à¸à¸²à¸à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸¶à¸à¸¡à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¹à¸²à¸­à¸à¸¨à¸²à¸à¸­à¸à¹à¸£à¸²à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¢à¸­à¸¡à¸£à¸±à¸à¸à¸±à¹à¸§à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸«à¸£à¸±à¸à¸­à¸²à¸«à¸£à¸±à¸à¹à¸­à¸¡à¸´à¹à¸£à¸à¸ªà¹à¹à¸¥à¸°à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸à¸¥

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡ MBus à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸±à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸à¸¢ UOW Australia à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸±à¸à¸£à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸¡à¸²à¸à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸­à¸­à¸ªà¹à¸à¸£à¹à¸¥à¸µà¸¢ (TEQSA) à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¸«à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸³à¸à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸¥à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸­à¸¸à¸à¸¡à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸­à¸­à¸ªà¹à¸à¸£à¹à¸¥à¸µà¸¢ à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸±à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸²à¸ UOWD หรือà¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸²à¸ University of Wollongong Australia120796_306UOWD.jpg


à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸£à¸±à¹à¸

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸¢à¸±à¸à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸´à¸«à¸²à¸£à¸à¸£à¸±à¸à¸¢à¸²à¸à¸£à¸¡à¸à¸¸à¸©à¸¢à¹, à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸, à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸, à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£ หาà¸à¸à¸¸à¸à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸§à¹à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸ªà¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸ MBus à¹à¸«à¹à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹à¹à¸¡à¸·à¹à¸­à¸à¸¸à¸à¸¥à¸à¸à¸°à¹à¸à¸µà¸¢à¸à¸à¸µà¹ UOWD มีà¸à¹à¸­à¸à¸à¸¥à¸à¸«à¸¥à¸²à¸¢à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¶à¹à¸à¸«à¸¡à¸²à¸¢à¸à¸§à¸²à¸¡à¸§à¹à¸²à¸à¸¸à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¸à¸³à¹à¸à¹à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸²à¸­à¸±à¸à¸ªà¸±à¹à¸


ระยะà¹à¸§à¸¥à¸²à¸à¸­à¸à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£

à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸­à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸¹à¸à¸ªà¸¸à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸²à¸à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸ MBus à¹à¸à¸µà¸¢à¸§à¸à¸·à¸­à¸ªà¸´à¸à¸ªà¸­à¸ (12) วิà¸à¸² อยà¹à¸²à¸à¹à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸¡à¸«à¸²à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸³à¹à¸£à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µà¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¸£à¸°à¸à¸²à¸¨à¸à¸µà¸¢à¸à¸±à¸à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸´à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸­à¸ UOWD หรือà¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸à¸£à¸°à¸ªà¸à¸à¸²à¸£à¸à¹à¸à¸²à¸£à¸à¸³à¸à¸²à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸¡à¸·à¸­à¸­à¸²à¸à¸µà¸à¸­à¸¢à¹à¸²à¸à¸à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸§à¸²à¸à¹à¸à¸ªà¸²à¸à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¹à¸­à¸à¸à¸§à¸à¸à¸¹à¹à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸à¸£à¸µ สิà¸à¸§à¸´à¸à¸² (10) วิà¸à¸²à¸à¸²à¸¡à¸à¹à¸¢à¸à¸²à¸¢à¸à¸­à¸ UOWD à¹à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¹à¸­à¸ สิà¸à¸à¸´à¹à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸·à¹à¸­à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸à¹à¸­à¸à¸«à¸à¹à¸²à¸à¸µà¹à¸à¸°à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸ªà¸´à¸à¹à¸à¸¢à¸à¸²à¸£à¸à¸£à¸¶à¸à¸©à¸²à¸«à¸²à¸£à¸·à¸­à¸à¸±à¸à¸à¸à¸°à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸­à¸ UOWD à¸à¹à¸­à¸à¸à¸µà¹à¸à¸°à¹à¸£à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡

à¹à¸à¸¢à¸à¸à¸à¸´à¹à¸¥à¹à¸§à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸ MBus à¸à¸°à¸à¸²à¸à¸¸à¸à¹à¸à¸«à¹à¸²à¸«à¸£à¸·à¸­à¸«à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¹à¸«à¹à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¸ªà¸¡à¸à¸¹à¸£à¸à¹ (à¸à¸¶à¹à¸à¸­à¸¢à¸¹à¹à¸à¸±à¸à¸ªà¸²à¸¡à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¹à¸­à¸à¸µà¹à¸à¸¢à¸¡à¸µà¸¤à¸à¸¹à¸£à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸µà¹à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸·à¸­à¸ à¹à¸à¸­à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¸µà¹à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¸à¸£à¸´à¸à¸à¸²à¸ªà¸²à¸¡à¸²à¸£à¸à¹à¸¥à¹à¸§à¹à¸ªà¸£à¹à¸à¹à¸à¸ªà¸­à¸à¸à¸µà¸«à¸£à¸·à¸­à¸à¹à¸­à¸¢à¸à¸§à¹à¸² à¸à¸±à¹à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸à¸±à¸à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸² 18:00 à¸. - 21:30 à¸. วัà¸à¸­à¸²à¸à¸´à¸à¸¢à¹à¸à¸¶à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸¤à¸«à¸±à¸ªà¸à¸à¸µ à¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¹à¸­à¸à¹à¸à¹à¸²à¸£à¹à¸§à¸¡à¸à¸£à¸°à¸à¸¸à¸¡à¹à¸¢à¹à¸à¸§à¸±à¸à¸«à¸à¸¶à¹à¸à¹à¸à¹à¸à¹à¸§à¸¥à¸² 13 สัà¸à¸à¸²à¸«à¹


à¹à¸à¸£à¸à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸¹à¸à¸£

à¹à¸à¸£à¹à¸à¸£à¸¡à¸à¸²à¸£à¸¨à¸¶à¸à¸©à¸²à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¹à¸à¹à¸à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹:

มูลà¸à¸´à¸à¸´à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸à¸±à¹à¸§à¹à¸ *

 • ACCY801 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸µà¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸
 • ECON802 à¹à¸¨à¸£à¸©à¸à¸¨à¸²à¸ªà¸à¸£à¹à¸à¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸¢à¸à¸²à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸¥à¸
 • MGNT803 à¸à¸¤à¸à¸´à¸à¸£à¸£à¸¡à¸­à¸à¸à¹à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£
 • MARK804 หลัà¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸


สาà¸à¸²à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸à¸à¸²à¸°

 • MGNT944 à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸³à¸£à¹à¸§à¸¡à¸ªà¸¡à¸±à¸¢à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£
 • MGNT942 à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥à¹à¸à¸´à¸à¸¥à¸¶à¸à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£
 • MGNT943 à¹à¸à¸à¸à¸§à¸±à¸à¸à¸£à¸£à¸¡à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸
 • MARK956 à¸à¸²à¸£à¸ªà¸£à¹à¸²à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸¥à¸´à¸à¸ à¸±à¸à¸à¹à¹à¸«à¸¡à¹
 • FIN941 à¸à¸±à¸à¸©à¸°à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£

120795_212UOWD.jpg


วิà¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸

 • MGNT910 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸à¸¥à¸¢à¸¸à¸à¸à¹
 • MGNT915 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸¥à¸µà¹à¸¢à¸à¹à¸à¸¥à¸
 • MGNT923 à¸à¸£à¸°à¹à¸à¹à¸à¸£à¹à¸§à¸¡à¸ªà¸¡à¸±à¸¢à¹à¸à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸à¸£à¸°à¸«à¸§à¹à¸²à¸à¸à¸£à¸°à¹à¸à¸¨
 • MARK901 à¸à¸²à¸£à¸à¸¥à¸²à¸à¸à¸´à¸à¸´à¸à¸±à¸¥
 • OPS908 à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¹à¸§à¸à¹à¸à¹à¸­à¸¸à¸à¸à¸²à¸
 • OPS950 à¸à¸¸à¸à¸ à¸²à¸à¹à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸£
 • FIN927 à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸´à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸¹à¹à¸à¸£à¸°à¸à¸­à¸à¸à¸²à¸£


à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£ Capstone

 • OPS922 à¹à¸à¸£à¸à¸à¸²à¸£à¸§à¸´à¸à¸±à¸¢à¸à¸¸à¸£à¸à¸´à¸

* หาà¸à¸à¸¸à¸à¸¡à¸µà¸ªà¸´à¸à¸à¸´à¹à¹à¸à¹à¸£à¸±à¸à¹à¸à¸£à¸à¸´à¸à¸ªà¸³à¸«à¸£à¸±à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸£à¸¹à¹à¸¥à¹à¸§à¸à¸«à¸à¹à¸²à¸à¸²à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸·à¹à¸à¸à¸²à¸à¸à¸±à¹à¸à¸ªà¸µà¹à¸à¸¸à¸à¸à¸°à¸à¹à¸­à¸à¹à¸£à¸µà¸¢à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¹à¸¥à¸·à¸­à¸à¹à¸à¸´à¹à¸¡à¹à¸à¸´à¸¡à¸ªà¸­à¸à¸§à¸´à¸à¸²à¸à¸²à¸à¸ à¸²à¸¢à¹à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸µà¹à¸¢à¸§à¸à¸²à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¸à¸

อัปเดตล่าสุดเมื่อ ธันวาคม 2019

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

We have combined the academic excellence of Australia’s 12th highest ranking university with the culture and excitement of the cosmopolitan city of Dubai, to provide a dynamic, stimulating and rewardi ... อ่านเพิ่มเติม

We have combined the academic excellence of Australia’s 12th highest ranking university with the culture and excitement of the cosmopolitan city of Dubai, to provide a dynamic, stimulating and rewarding environment for students, research practitioners and business professionals alike. At the same time, we are active contributors to the burgeoning knowledge economy of the UAE. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ